Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, vai trò của nguyên tắc này đối với việc ngăn ngừa, khắc phục bệnh kinh nghiệm và bệnh giáo điều bằng dẫn chứng thực tế.

You are here:
Go to Top